O DEWELOPERZE

Inwestorem dla projektu budowy Osiedla Leśnego w Chełmie jest Spółka ”Centrum Handlowe WSCHÓD” SA z siedzibą w Warszawie (dalej ”Spółka”). Spółka została zawiązana aktem notarialnym w dniu 12 maja 1997 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.520.000 zł i jest podzielony na 1.260 akcji o nominalnej wartości każdego z udziałów 2,00zł.


Struktura akcjonariuszy posiadających prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, w chwili obecnej, wskazuje że 52,38% akcji jest w rękach kapitału prywatnego który posiada spółka Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce SA natomiast 47,62% akcji posiada Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.


Przedmiotem działalności Spółki są:

  • usługi budowlano-montażowe
  • obsługa nieruchomości na własny rachunek
  • wynajem nieruchomości na własny rachunek
  • działalność archiwów


Dominującym przedmiotem działalności jest świadczenie usług o charakterze ”Generalnego  wykonawstwa i organizację budów”.  
Spółka na przestrzeni ostatnich trzech lat, jako Generalny Wykonawca, zrealizowała w różnych lokalizacjach 11 projektów polegających na budowie obiektów handlowych i handlowo usługowych o łącznej wartości ponad 21 mln PLN.  Obecnie Spółka jest w trakcie realizacji kolejnych trzech projektów tego typu.

NASZE REALIZACJE